top of page

HR 27-10-2023: "aanzienlijk risico voor ander op ernstige psychische schade" motiveringsplicht!

Motivering oordeel dat er aanzienlijk risico voor een ander is op ernstige psychische schade (art. 2:1 lid 6 Wvggz). Wensen en voorkeuren van betrokkene volgen. Wvggz. Zorgmachtiging. HR 27-10-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1482). Een mooi arrest, uitgelokt door vPAN leden Saskia Kool en Gerda Later.


3. Beoordeling van het middel


3.1

Onderdeel 2 van het middel klaagt onder meer dat de rechtbank in rov. 3.3 het beroep op wilsbekwaam verzet met betrekking tot de medicatie onvoldoende gemotiveerd heeft afgewezen. Volgens het middel blijkt de ernstige psychische schade voor de familie nergens uit en is feitelijk alleen sprake van ernstig nadeel voor betrokkene zelf, zodat de wensen en voorkeuren van betrokkene – die wilsbekwaam is – moeten worden gerespecteerd.


3.2

Bij de afgifte van een zorgmachtiging moet art. 2:1 lid 6 Wvggz in acht genomen worden (HR 4 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:123, rov. 3.1.3.). Deze bepaling houdt in dat de wensen en voorkeuren van de betrokkene ten aanzien van de verplichte zorg worden gehonoreerd, tenzij (a) de betrokkene niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is, of (b) acuut levensgevaar voor de betrokkene dreigt dan wel er een aanzienlijk risico voor een ander is op levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, of om ernstig in zijn ontwikkeling te worden geschaad, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.


3.3

In de wetsgeschiedenis van de Wvggz is niet toegelicht wat is te verstaan onder (een aanzienlijk risico op) ernstige psychische schade voor een ander. Het belang dat de wetgever hecht aan honorering van wilsbekwaam verzet van de betrokkene (

Vgl. Kamerstukken II 2015/16, 32399, nr. 25, p. 153) vergt dat de vaststelling dat een aanzienlijk risico voor een ander op ernstige psychische schade bestaat deugdelijk wordt gemotiveerd, ten einde te voorkomen dat zonder goede reden voorbij wordt gegaan aan wilsbekwaam verzet van de betrokkene. De rechter kan zich over het risico op ernstige psychische schade van een ander ter zitting laten voorlichten door deze ander of door derden (vgl. art. 800 lid 2 Rv).


3.4

De rechtbank heeft haar oordeel dat sprake is van ernstige psychische schade voor de familie van betrokkene gebaseerd op de medische verklaring, waarin de niet bij de zorg betrokken psychiater op grond van het dossier verklaart dat de familie overbelast raakt door de situatie (zie hiervoor in 2.2) en op de verklaring van de ter zitting aanwezige psychiater dat de oom en tante van betrokkene het niet volhouden. Hiermee heeft de rechtbank, gelet op hetgeen hiervoor in 3.3 is overwogen, niet toereikend gemotiveerd dat een aanzienlijk risico voor een ander op ernstige psychische schade bestaat. De hiervoor in 3.1 weergegeven klacht slaagt dus.


De Hoge Raad:

- vernietigt de beschikking van de rechtbank Gelderland van 3 maart 2023;

- wijst het geding terug naar die rechtbank ter verdere behandeling en beslissing.


Deze zaak werd bij de rechtbank Gelderland bepleit doos vPAN lid mr. Saskia Kool en bij de Hoge Raad door vPAN lid mr. Gerda Later.


145 weergaven

Comments


bottom of page